Advokat Jacob Christian Jørgensen.

Voldgiftssager om kunstværker

31. Jul 2023

Af advokat Jacob Christian Jørgensen 1)
jcjorgensen@cantab.net

1. Indledning

En af de mest berømte internationale voldgiftssager om kunstværker angik Gustav Klimts mesterværk af Adele Bloch-Bauer, der blev stjålet af nazisterne under 2. Verdenskrig. Sagen gav inspiration til filmen, “Kvinden i Guld”, fra 2015, der følger Maria Altmann, en østrigsk-amerikansk flygtning, som efter en række forgæves forsøg ved de ordinære amerikanske domstole i sidste ende vinder retten til portrættet af hendes tante igennem en voldgiftssag imod den østrigske stat.

Ud over de mere eksotiske restitutionssager angående ejendomsretten til kunstværker, bliver også ophavsretlige sager (imellem kunstnere) samt sager om forfalskede kunstværker (imellem købere og gallerier eller auktionshuse) til tider løst ved voldgift.

Denne artikel beskriver i korte vendinger hvad voldgift er, og hvordan den in-ternationale voldgiftsdomstol i Haag, ”Court of Arbitration for Art” fungerer.

2. Hvad er Voldgift?

Ordet voldgift kommer af de oldnordiske ord ”wald”, der betyder magt, og ”gift”, der betyder overgivelse. Ved voldgift aftaler parterne at overgive kompetence til en eller flere udpegede dommere til at afgøre en tvist imellem dem endegyldigt, dvs. (som udgangspunkt) uden nogen indblanding fra de ordinære domstole. I Danmark er voldgift reguleret i Voldgiftsloven (Lov nr. 553 af 24/06/2005 med senere ændringer), men allerede i Danske Lov af 1683 finder man en regulering af denne alternative tvistløsningsform.

Voldgiftskendelser er som altovervejende udgangspunkt endelige, og kan således ikke ankes. Dog kan en kendelse undtagelsesvis tilsidesættes af de ordinære domstole, hvis voldgiftsretten har forbrudt sig imod en af parternes ufravigelige processuelle rettigheder (f.eks. retten til at blive hørt), eller har handlet uden for det mandat, som parterne har aftalt, f.eks. ved at afgøre en tvist imellem parterne, som falder helt uden for deres voldgiftsaftale.

En af de største fordele ved voldgift er, at kendelser afsagt af voldgiftsretter kan fuldbyrdes ved fogedretterne i mere end 160 lande, der alle har ratificeret den såkaldte New York konvention fra 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. På dette punkt frembyder voldgiftskendelser en væsentlig fordel sammenlignet med domme afsagt af f.eks. de ordinære danske domstole, der som hovedregel kun kan fuldbyrdes i udlandet, hvis dette er tilladt inden for Bruxelles- og Luganokonventionernes begrænsede områder.

En anden stor fordel, der hyppigt fremhæves ved voldgift, er, at parterne selv vælger de voldgiftsdommere, der skal afgøre deres tvist. Herved kan parterne altså selv sikre, at deres sag afgøres af dommere, der har den fornødne ekspertise og erfaring inden for netop det tekniske område eller den kontrakttype, som tvisten angår. På dette punkt ad-skiller voldgift sig fundamentalt fra retssager, hvor parterne ikke har indflydelse på dommerpanelets sammensætning.

Herudover fremhæves det til tider, at voldgift generelt frembringer hurtigere afgørelser, hvilket dog nok primært hænger sammen med, at voldgiftskendelser ikke kan ankes. Endelig er voldgiftsafgørelser og voldgiftsprocesser, med mindre andet aftales, fortrolige, hvilket kan være en stor fordel – særligt hvis tvisten angår fortrolige transaktioner eller forretningshemmeligheder.

Voldgift forudsætter som nævnt, at parterne har indgået en klar aftale, om at bilægge eventuelle tvister imellem dem ved voldgift. Dette sker i praksis oftest ved at indføje en voldgiftsklausul i den aftale, som en eventuel tvist vil kunne udspringe af. En voldgifts-aftale kan dog også indgås, efter at en tvist er opstået. I givet fald sker dette sædvanligvis i en såkaldt procesaftale.

3. Hvad er CAfA?

Der findes en lang række voldgiftsinstitutter med kontorer rundt omkring i verden, der via sekretariatsfunktioner bistår parter, som har aftalt at lade tvister imellem dem afgøre ved voldgift i henhold til instituttets processuelle regler.

De to største og mest kendte institutter for kommercielle tvister i Europa er ICCs ”International Court of Arbitration” og ”London Court of International Arbitration”. Ud over disse findes der en række specialiserede institutioner, som f.eks. CAS (”Court of Arbitration for Sport”) i Lausanne, der udelukkende be-skæftiger sig med sportsvoldgiftssager, og ”WIPO Arbitration and Mediation Center” i Geneve, der er specialiseret i tvister om immaterielle rettigheder.

CAfA – ”Court of Arbi-tration for Art” – er et voldgiftsinstitut specialiseret i tvister om kunstværker. CAfA blev stiftet af det hollandske voldgiftsinstitut og ”Authentication in Art Foundation” i 2018 og har hjemsted i Haag.

CAfAs overordnede mål er at fremme voldgift (og mediation) inden for kunstverdenen samt at forebygge, og løse tvister angående kunstværker.

CAfA udpegede i 2022 en række internationale voldgiftseksperter med erfaring i tvister om kunstværker. Disse eksperter står til rådighed som voldgiftsdommere for parter, der vælger at bilægge deres sag ved en voldgiftsdomstol nedsat i henhold til CAfAs processuelle regler. (Reglerne er tilgængelige her på engelsk: https://www.cafa.world/arbitration/rules_and_clauses/).

4. Hvilke typer af tvister?

CAfAs voldgiftsregler er udformet specifikt med henblik på kunsttvister. Enhver form for tvist, der vedrører kunstgenstande, kan således – hvis parterne aftaler det – forelægges CAfA til afgørelse, herunder tvister om autenticitet, ejerskab/restitution, ophavsret, forsikring, transport, samt import/eksportbestemmelser. Parterne kan aftale CAfA-voldgift ved at indføje følgende bestemmelse i deres kontrakt om f.eks. køb og salg af et kunstværk:

“All disputes, claims, controversies, and disagreements arising in connection with the present agreement, or further agreements resulting therefrom, shall be settled in accordance with the CAfA Arbitration Rules, consisting of the Arbitration Rules of the Netherlands Arbitration Institute supplemented and modified by the AiA/NAI Adjunct Arbitration Rules.”

I forbindelse med køb og salg af kunstgenstande til store værdier anbefales det normalt at aftale, at voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer frem for af eet medlem. Herudover bør parterne også aftale, hvilket sprog voldgiftssagen skal føres på, samt i hvilket land voldgiftsrettens sæde skal være.

Ved at indføje en sådan voldgiftsklausul i deres aftale, sikrer parterne sig først og fremmest en sagkyndig og grundig afgørelse af deres tvist, og de eliminerer samtidig risikoen for, at tvisten kan indbringes for de ordinære domstole i et land, hvor deres sag kan risikere at hænge fast i et ineffektivt ankesystem i årevis i fuld offentlighed.

Med det stigende pres på domstolene, der også i Danmark oplever meget lange sagsbehandlingstider i både civile sager og straffesager, er det ikke utænkeligt, at parter involveret i store kunsthandler vil vælge voldgift. CAfA fremstår i denne sammenhæng som et oplagt forum.

1) Jacob C. Jørgensen er dansk advokat og har i mere end to årtier specialiseret sig i international voldgift om bl.a. kunstværker og ophavsrettigheder. Han har siden 2018 været udnævnt som WIPO voldgiftsdommer og blev i 2022 udpeget som voldgiftsdommer af CAfA.
Kontaktoplysninger: E-mail:jcjorgensen@cantab.net
CAfA profil: cafa.world/arbitration/pool/jacob_jørgensen/