Carsten Svennson

25. Jan 2011

Af Lis Engel

Galleri Fantasmus, et unikt internationalt galleri og center for magisk realisme stiftet og ledet af kunster og galleriejer Claus Brusen inviterer til en fejende flot soloudstilling med kunsteren Carsten Svennson, der maler i et naturalistisk formsprog som har klare forbindelseslinjer med en form for symbolsk surrealisme også kaldet magisk eller fantastisk realisme. Selv om stilen umiddelbart er figurativ og dermed har et sprog som kan opleves og forstås af alle fra de yngste til de ældste, er det alligevel en kunstform som ikke har været så kendt og heller ikke anerkendt i kunstverdenen i Danmark, men som nu har fået en engageret formidler Claus Brusen i Galleri Fantasmus i København. Dermed er der åbnet mulighed for at gøre denne kunstgenre meget mere kendt og præsentere både danske og en række internationale kunstnere, der arbejder med denne stil.

Stilen som fortælling og stemning

Det er en stil, der skaber uhyre nuancerede og konkrete billeder af virkelighedens mange dimensioner. Definitionen af denne virkelighed er på ingen måde entydig. Den kan være poetisk og eventyrlig, men i høj grad også skarp, kritisk, ironisk, humoristisk, grotesk og uhyggelig. Det kan være paradis og helvede. Carsten Svennsen er mest en udforsker af det sidste. Han sætter fokus på det groteske og humoristiske i den politiske og sociale virkelighed. Det er en humoristisk og grotesk fortælling, der gennem et skarpt analytisk blik formidler krads kritik af moderne liv, men altid serveret med en stilistisk overlegen elegance, som ikke kan undgå andet end at drage og vække beundring og heldigvis også via en formildende humor der giver os muligheden for at bære de ellers næsten for skrappe iagttagelser af det moderne samfunds tåbelighed.
Carsten Svennson er autodidakt som maler, men behersker denne raffinerede og perfektionistisk stil, der går tilbage til maleriets klassiske teknikker med tempera og olie maling i lag på lag og er inspireret bl.a. af nederlandske mestre som Hieronimus Bosch, Peter Breughel den ældre og Jan van Eick.

Magisk realisme
Hvad er de magiske realisme særligt kan? Hvad er det der har muliggjort at det fantastiske og det imaginære har overlevet på tværs af andre kunsthistoriske ismers konstante fødsel og død?
Hvordan kan den på en gang være et uhyre traditionsbåret udtryksform og samtidigt også være så provokerende som den tilsyneladende også er?
Det tror jeg hænger sammen med det figurative og det moderne kunstbegreb, som i høj grad har taget afstand fra det figurative, selv om der sker mange ændringer netop nu. Men det er en kendsgerning at magisk realisme er en kunstform, der på tværs af andre skiftende kunstgenrer. Den fører sit eget liv. Det er en stil der udforsker og formidler noget om virkeligheden – hvor vi åbner for nye måder at opleve og se på – måder der kræver sans for detaljens og helhedens mange strenge ind i større sensitivitet og billedskabende bevidsthed. Det udvider og intensiverer så at sige virkeligheden og åbner også for en helt særlig allegorisk oplevelse, som ikke kun handler om fortællingen og ”budskabet” i billederne, men i høj grad også om den dimension, der forbinder os med ”en særlig tone”, en stemthed der kun kan virkeliggøres gennem kunstformens stil. Det er tilsyneladende en udødelig genre, som jo i øvrigt også har fået en renæssance inden for litteraturen og andre moderne kunstformer fx animationsfilm og fantasy film.

Bevidsthed og virkelighed
Det handler naturligvis om menneskers bevidsthed forstået som de måder vi oplever verden på og især om hvordan de sprog, billeder og allegorier, som vi skaber om virkeligheden, kan åbne og lukke for forskellige dimensioner af virkeligheden. Kunstens mange genrer og stilarter er nødvendig, fordi de er med til at udforske, hvordan form og betydninger gensidigt skaber hinanden. Virkeligheden er langt mere end det, der møder øjet som såkaldt ”ren visuel sansning”. Vi erfarer virkeligheden gennem mange kanaler. Øjet og det visuelle er naturligvis en primær sans i al kunst, men det visuelle er også forbundet med alle andre sanser og med en skarp observation, der altid er forbundet med kroppen og dermed også med sensitivitet, indlevelse, intuition og fantasi. Kunst er en udforskning af virkeligheden gennem bevægelse som udforskning af form som vores skabende relationer til virkeligheden. Vi sanser og genkender det vi allerede ved og kender, men vi aner at det kendte også rummer andre lag der forbinder os med erindring og vision. Magisk og fantastisk kunst er en vigtig kunstform, der går på opdagelse i udforskningen af billeder som bevidsthedens landskaber. Det er billedernes skatkammer, der både rummer barokkens rigdom men også tegneseriens mangeverdener. Det er billeduniverser, der går på tværs af alle genrer og med mulighed for mange klangfarver af figurationens stilarter. Dermed rummer fantastisk billedkunst en helt særlig nuancerigdom og en observation og fabulationsevne der forekommer at være kongevejen til den menneskelige bevidstheds mangeverdener. Det er en genre der rummer muligheden for en genfortryllelse af vores materialistiske tid og dermed en åbning ind i en på en gang analytisk skarp og samtidigt sensitiv og poetisk virkelighedsoplevelse, som netop kan gøre livet og virkeligheden magisk.
Vi behøver en magisk og fantastisk kunst som netop kan være med til at skabe en ny og udvidet bevidsthed, hvor liv og verden væves ind i en udvidet rationalitet, der udspringer af hjernens og hjertets observation af vores virkelighed.

Fantasmus
Oehlenschlægergade 26 Kld. tv., København
Frem til den 28. februar
Artikel fra: Nr. 01 / 2011 – Jan. / feb.